"لعنتی نمیدونم چت شده که اینقد نسبت به من بی مسئولیت شدی ولی باید بهت بگم که به خودت بیا و قوی باش.

برو دنبال رویاهات وسختی بکش.

به خودت بیاااا

به خودت بیااا

بخاطر این که به فنا نریم به خودت بیااا

میدونم تهش هیچی نی

ولی بهتره که یه هیچی خوشحال باشی که به رویاهاش رسیده !!!

به خودت بیااا

این یه اجبارهههه

به خاطر خودت به خودت بیااا."