اینقدر خودم میشم ،که بقیه فکر کنن دیوونم!

رویاهامو زندگی میکنم!
+این شروع یه چیزیه، من اهل پستای دو خطی نیستم!