سبز



جمعه ی ساکت

جمعه ی متروک


جمعه ی چون کوچه های کهنه ، غم انگیز


جمعه ی اندیشه ها ی تنبل ِ بیمار


جمعه ی خمیازه ها ی موذی کشدار


جمعه ی بی انتظار

                                      

                                                                جمعه ی تسلیم


خانه ی خالی


خانه ی دلگیر


خانه ی دربسته بر هجوم جوانی


خانه ی 

          تاریکی 

                     و

                           تصور خورشید

خانه ی 

          تنهایی 

                   و 

                       تفــأل

                               و

                                    تردید


خانه ی

پرده

،

کتاب

،

گنجه

،

تصاویر



آه،چه آرام و پر غرور گذر داشت

زندگی من

چو جویبار غریبی

در دل این جمعه های

ساکت ِ

متروک


در دل این خانه های

خالی ِ

دلگیر


                                       آه ، چه آرام و پرغرور گذر داشت...


عکس از: اینستاگرام