بعضی چیزا هستن که نصیب ادم نمیشن ....هر چقدرم دوسشون داشته باشم آخرش برای من نیستن.

من همیشه دنبال اینجور چیزا میرفتم و آخرش شکست میخوردم.از یه جایی به بعد دیگه یاد گرفتم دوست نداشته باشم.

همه چی تموم میشه مگه نه؟